Om oss

Välkomna till natursköna och vackra Bergslagen. Här i Norrbärke socken, cirka 6 km norr om Smedjebacken ligger Finnbo Gård som har gamla anor.

Sedan 2015 ägs och drivs Finbo Gård av Familjen Kilström. 

Historien börjar med Anders Andersson som 1560 lät bygga upp ett litet torp. År 1581 såldes det till Cappellanen Pader i Norrberke som efter viss tid överlät torpet till till Nils Finne, vilken möjligen givit upphov till gårdens namn.

Bilder: Bydgeband

Den första hyttan på Finnbo byggdes 1564. Mellan åren 1625 och 1640 fanns här även en stångjärnssmedja.

Vid tiden runt 1640 fanns det fem bergsmansgårdar i Finnbo. 1649 köptes Finnbo Hytta av borgmästare Hans Neuman. Färna Bruk i Västmanland lät 1650 bygga om den gamla masugnen i Finnbo till en modernare stenmasugn, varefter Finnbo kom att knytas till Färna Bruk.

1789 stiftade dåvarande ägaren, Jacob Ramsell, Färna och Bockhammars fideikommiss och blev Sveriges största fideikommissegendom. I början av 1800-talet övergick ägandet till greve Carl Johan von Hermansson. Släkten von Hermansson ägde fideikommisset fram till 1907 då det efter ekonomiska svårigheter avvecklades och hyttan i Finnbo lades ner.

Häradshövding Axel Olivecrona köpte egendomen 1911 och sålde den 1933 till familjen Nicou.  Karl Hedin köpte Finnbo Bruk 2012 som sedan 2015 sålde Finnbo Gård till Anna, Hans och Lars Kilström.

På hyttans plats ligger idag en sågverksbyggnad och intill denna resterna av ett stort kolhus. Kolhusets slaggpelare ingår numera i en ekonomibyggnad, som synliga inslag i fasaden. Slaggverpen intill utgör ett av de större i kommunen. Dessa för hyttorna förr så karaktäristiska inslag är sällsynta idag. Kolhusen är oftast rivna och slaggvarparna har använts som vägunderlag.

Finnbo Gård består idag av flera byggnader och ligger i en dalgångsby i ett vackert läge invid skog och sjön Hyttdammen. Flera byggnader av timmer och slagg är bevarade som herrgård, mejeri, brygghus som även fungerat som tvättstuga och bagarstuga, arbetslänga, arbetsbostad och ett magasin med vällingklocka, de flesta från 1800‐talet.  Finnbo Herrgård av reveterat timmer uppfördes ca 1823.